وکيوم سوسيس کوکتل پنير (55% گوشت)

وکيوم سوسيس کوکتل پنير (55% گوشت)

وکيوم سوسيس کوکتل پنير (55% گوشت)

0 تومان

میزان در هر سهم از محصول (100 گرم) 

انرژی                                                                     150/34 کیلو کالری

قند                                                                       0 گرم

چربی                                                                     10/93 گرم

نمک                                                                      0/78 گرم

اسید های چرب ترانس                                              0/05 گرم

پروتئین                                                                 12 %

محصولات مشابه