سوسیس بلغاری (55%گوشت)

سوسیس بلغاری (55%گوشت)

سوسیس بلغاری (55%گوشت) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت قرمز،روغن مایع،شیرخشک،نشاسته،آردگندم،نمک،ادویه،سیر،فسفات سدیم،اسیداسکوربیک،نیتریت(درحدمجاز) در دمای 1تا 4 درجه بالای صفر نگهداری شود تاریخ انقضا 45 روز پس از تولید دستور پخت بزودی

سوسیس کراکو پنیر (55%گوشت)

سوسیس کراکو پنیر (55%گوشت)

سوسیس کراکو پنیر (55%گوشت) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت قرمز،پنیر پروسس17%،روغن مایع،آرد گندم،تخم مرغ مایع،شیرخشک،نمک،ادویه،کازئینات سدیم،اسیداسکورییک،نیتریت سدیم (درحدمجاز) در دمای 1تا 4 درجه بالای صفر نگهداری شود تاریخ انقضا 45 روز پس از تولید دستور پخت بزودی

سوسیس کوکتل بوقلمون (55%)

سوسیس کوکتل بوقلمون (55%) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت قرمز،روغن مایع،شیرخشک،نشاسته،آردگندم،نمک،ادویه،سیر،فسفات سدیم،اسیداسکوربیک،نیتریت(درحدمجاز) در دمای 1تا 4 درجه بالای صفر نگهداری شود تاریخ انقضا 45 روز پس از تولید دستور پخت بزودی

سوسیس کوکتل دودی (70%گوشت)

سوسیس کوکتل دودی (70%گوشت)

سوسیس کوکتل دودی (70%گوشت) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت قرمز،روغن مایع،تخم مرغ مایع،شیرخشک،آردگندم،نشاسته،نمک،ادویه،کازئینات سدیم،دود مایع،فسفات سدیم،اسید اسکوربیک نیتریت سدیم(درحدمجاز) در دمای 1تا 4 درجه بالای صفر نگهداری شود تاریخ انقضا 45 روز پس از تولید دستور پخت بزودی

سوسیس کوکتل لیونر (55%گوشت)

سوسیس کوکتل لیونر (55%گوشت)

سوسیس کوکتل لیونر (55%گوشت) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت قرمز،روغن مایع،شیرخشک،نشاسته،آردگندم،نمک،ادویه،سیر،فسفات سدیم،اسیداسکوربیک،نیتریت(درحدمجاز) در دمای 1تا 4 درجه بالای صفر نگهداری شود تاریخ انقضا 45 روز پس از تولید دستور پخت بزودی

سوسیس کوکتل رویال (70%گوشت)

سوسیس کوکتل رویال (70%گوشت)

سوسیس کوکتل رویال (70%گوشت) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت قرمز،روغن مایع،تخم مرغ مایع،شیرخشک،آردگندم،نشاسته،نمک،ادویه،کازئینات سدیم،دود مایع،فسفات سدیم،اسید اسکوربیک نیتریت سدیم(درحدمجاز) در دمای 1تا 4 درجه بالای صفر نگهداری شود تاریخ انقضا 45 روز پس از تولید دستور پخت بزودی

سوسیس کوکتل پنیر (55%گوشت)

سوسیس کوکتل پنیر (55%گوشت)

سوسیس کوکتل پنیر (55%گوشت) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت قرمز،پنیر پروسس17%،روغن مایع،آرد گندم،تخم مرغ مایع،شیرخشک،نمک،ادویه،کازئینات سدیم،اسیداسکورییک،نیتریت سدیم (درحدمجاز) در دمای 1تا 4 درجه بالای صفر نگهداری شود تاریخ انقضا 45 روز پس از تولید دستور پخت بزودی

سوسیس هات داگ پنیر(55%گوشت)

سوسیس هات داگ پنیر(55%گوشت)

سوسیس هات داگ پنیر(55%گوشت) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت قرمز – پنیر پروسیس 17%– روغن مایع  – کازئینات سدیم  – آرد گندم – اسید اسکوربیک–  ادویه– نیتریت سدیم (درحدمجاز) در دمای 1تا 4 درجه بالای صفر نگهداری شود تاریخ انقضا 45 روز پس از تولید دستور پخت بزودی

سوسیس کوکتل مرغ (70% مرغ)

سوسیس کوکتل مرغ (70% مرغ)

سوسیس کوکتل مرغ (70% مرغ) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت مرغ،روغن مایع،فلورکویت،شیر،آردگندم،سیر،نیتریت (درحدمجاز) در دمای 1 تا 4 درجه بالای صفر نگهداری شود تاریخ انقضا 45 روز پس از تولید دستور پخت بزودی

سوسیس هات داگ لیونر رباط (55% گوشت )

سوسیس هات داگ لیونر رباط (55% گوشت )

سوسیس هات داگ لیونر رباط (55% گوشت ) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت قرمز،روغن مایع،شیرخشک،نشاسته،آردگندم،نمک،ادویه،سیر،فسفات سدیم،اسیداسکوربیک،نیتریت(درحدمجاز) در دمای 1تا 4 درجه بالای صفر نگهداری شود تاریخ انقضا 45 روز پس از تولید دستور پخت بزودی