کالباس خشک ممتاز گرد (70٪گوشت)

کالباس خشک ممتاز گرد (70٪گوشت)

کالباس خشک ممتاز گرد (70٪گوشت) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت قرمز – روغن مایع – شیرخشک – آردگندم – تخم مرغ – نمک – ادویه – نشاسته – کازينات سدیم – فسفات سدیم – اسید اسکوربیک – نیتریت سدیم (درحدمجاز (درحدمجاز ) در دمای 1 تا 4 درجه بالای صفر نگهداری […]

کالباس لیونر (55٪ گوشت)

کالباس لیونر (55٪ گوشت)

کالباس لیونر (55٪ گوشت) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت قرمز – روغن مایع – شیرخشک – آردگندم – تخم مرغ – نمک – ادویه – نشاسته – کازينات سدیم – فسفات سدیم – اسید اسکوربیک – نیتریت سدیم (درحدمجاز (درحدمجاز ) در دمای 1 تا 4 درجه بالای صفر نگهداری شود […]

کالباس هامق ( 40٪ مرغ)

کالباس هامق ( 40٪ مرغ)

کالباس هامق ( 40٪ مرغ) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت مرغ – گوشت مرغ جداسازی شده به روش مکانیکی – شیرخشک – آردگندم – تخم مرغ – نمک – ادویه – نشاسته – کازينات سدیم – فسفات سدیم – اسید اسکوربیک – نیتریت سدیم (درحدمجاز (درحدمجاز ) در دمای 1 تا […]

کالباس مرغ (70٪)

کالباس مرغ (70٪)

کالباس مرغ (70٪) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت مرغ- روغن مایع – شیرخشک – آردگندم – تخم مرغ – نمک – ادویه – کازينات سدیم – فسفات سدیم – اسید اسکوربیک – نیتریت سدیم (درحدمجاز (درحدمجاز ) در دمای 1 تا 4 درجه بالای صفر نگهداری شود تاریخ انقضا 45 روز […]

کالباس مارتادلا (40٪ گوشت)

کالباس مارتادلا (40٪ گوشت)

کالباس مارتادلا (40٪ گوشت) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت قرمز – روغن مایع – شیرخشک – سویا ایزوله – نشاسته – آردگندم – گلوتن – نمک – ادویه – سیر – فسفات سدیم – اسید اسکوربیک – نیتریت سدیم (درحدمجاز) در دمای 1 تا 4 درجه بالای صفر نگهداری شود تاریخ […]

کالباس خشک خانواده (60٪)

کالباس خشک خانواده (60٪)

کالباس خشک خانواده (60٪) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت قرمز – روغن مایع – شیرخشک – آردگندم – تخم مرغ – نمک – ادویه – نشاسته – کازينات سدیم – فسفات سدیم – اسید اسکوربیک – نیتریت سدیم (درحدمجاز (درحدمجاز ) در دمای 1 تا 4 درجه بالای صفر نگهداری شود […]

کالباس مرغ خانواده (70٪مرغ)

کالباس مرغ خانواده (70٪مرغ)

کالباس مرغ خانواده (70٪مرغ) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت مرغ 70٪- روغن مایع – شیرخشک – آردگندم – تخم مرغ – نمک – ادویه – نشاسته – کازينات سدیم – فسفات سدیم – اسید اسکوربیک – نیتریت سدیم (درحدمجاز (درحدمجاز ) – آب – یخ در دمای 1 تا 4 درجه […]

کالباس نوروزی (90٪ گوشت)

کالباس نوروزی (90٪ گوشت)

کالباس نوروزی (90٪ گوشت) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت قرمز90٪ – روغن مایع – شیرخشک – آردگندم – نمک – ادویه  – کازينات سدیم – فسفات سدیم – اسید اسکوربیک – نیتریت سدیم (درحدمجاز (درحدمجاز ) در دمای 1 تا 4 درجه بالای صفر نگهداری شود تاریخ انقضا 45 روز پس […]

کالباس مرغ پرسی (90٪ مرغ)

کالباس مرغ پرسی (90٪ مرغ)

کالباس مرغ پرسی (90٪ مرغ) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت مرغ- روغن مایع – شیرخشک –  تخم مرغ – نمک – ادویه – نشاسته – کازينات سدیم – فسفات سدیم – اسید اسکوربیک – نیتریت سدیم (درحدمجاز (درحدمجاز ) در دمای 1 تا 4 درجه بالای صفر نگهداری شود تاریخ انقضا […]

کالباس گوشت پرسی (90٪ گوشت)

کالباس گوشت پرسی (90٪ گوشت)

کالباس گوشت پرسی (90٪ گوشت) اطلاعات محصول دستور پخت اطلاعات محصول ترکیبات : گوشت قرمز – روغن مایع – شیرخشک – تخم مرغ – نمک – ادویه – کازينات سدیم – فسفات سدیم – اسید اسکوربیک – نیتریت سدیم (درحدمجاز (درحدمجاز ) در دمای 1 تا 4 درجه بالای صفر نگهداری شود تاریخ انقضا 45 […]